AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 8 grudnia 2016

8 grudnia 2016r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadziły szkolenie dla rolników i uczniów klas o profilu rolniczym, którzy przygotowują się do odbycia praktycznej nauki zawodu.

Zajęcia obejmowały następującą tematykę: uregulowania prawne dotyczące praktycznej nauki zawodu w indywidualnych gospodarstwach rolnych; analizę wypadków przy pracy rolniczej na terenie południowej Wielkopolski; bezpieczeństwo i higienę pracy w podwórzu i obejściu gospodarskim (w tym ręczne prace transportowe i prace na wysokości); bezpieczeństwo i higienę pracy przy obsłudze ciągników rolniczych; bhp przy użytkowaniu maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych; bezpieczeństwo i higienę pracy przy obsłudze zwierząt; bezpieczeństwo i higienę pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów; ochronę przeciwpożarową w gospodarstwie; bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych; czynniki szkodliwe w rolniczym środowisku pracy (w tym: hałas, wibracje, mikroklimat, pyły, zoonozy, azbest) oraz metody eliminowania i ograniczania ich szkodliwego wpływu na organizm rolnika.

Seminaria prowadzili:

Tomasz Będzieszak inspektor OR KRUS w Ostrowie Wielkopolskim

Andrzej Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy Oddział Ostrów Wlkp.

W seminariach uczestniczyli uczniowie klasy I TA – grupa technik agrobiznesu i klasy 1f uczący się w zawodzie rolnik oraz rolnicy, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach.

Przedstawiciele KRUS i Oddziału PIP w Ostrowie Wielkopolskim przekazali ważne informacje z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, z naciskiem na pracę młodocianych i kwestię uregulowań prawnych dotyczących praktycznej nauki zawodu w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały prewencyjne i popularyzatorskie. Podczas zajęć przeprowadzono konkurs dla rolników „Bezpieczna i Higieniczna Praca w Gospodarstwie Rolnym”. Największą ilość punktów uzyskali:

  1. Renata Grygier z Jeleniej Głowy, gmina Trzcinica
  2. Mirosława Adamska z Domasłowa, gmina Perzów
  3. Witold Tuszyński z Domasłowa, gmina Perzów.

Zwycięscy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora OR KRUS w Poznaniu, a wszyscy uczestnicy seminarium materiały wydawnictwa PIP w Oddziale Ostrów Wlkp.: broszury, ulotki, karty bhp – dobre praktyki podczas prac w rolnictwie oraz listy kontrolne – bhp w gospodarstwie rolnym.

Druga część seminarium odbędzie się w lutym 2017 roku.