AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

Wycieczka dydaktyczna do Biura Powiatowego ARiMR w Kępnie

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 5 kwietnia 2018

W dniu 5 kwietnia 2018r. odbyła się wycieczka dydaktyczna uczniów klasy III TC ZSP Nr 2 w Kępnie do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie, znajdującego się w bliskim sąsiedztwie naszej szkoły.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu mogli zapoznać się z działalnością Agencji w ramach „Dnia Otwartego Kępińskiego Biura Powiatowego ARiMR”, który w tym dniu był zorganizowany dla wszystkich zainteresowanych działalnością tej instytucji wspierającej trudną pracę rolników. Biuro Powiatowe ARiMR w Kępnie, zajmuje się m.in.: wspieraniem rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, pełnieniem roli akredytowanej przez Rząd agencji płatniczej, wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielaniem pomocy ze środków krajowych. Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne.

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 ARiMR jest podmiotem wdrażającym instrumenty pomocy finansowanej z funduszy unijnych. Realizowane zadania to m.in.: płatności bezpośrednie i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2017r. Biuro Powiatowe zajmowało się m. in.: 3164 sprawami dotyczącymi płatności obszarowych i wydało 2400 decyzji w tym zakresie, 2428 sprawami w zakresie ONW (Obszarów o Niekorzystnych Warunkach gospodarowania) i wydało 2200 decyzji. Szacunkowe roczne stawki płatności za 2017 rok wynosiły: jednolita płatność obszarowa – 461,55 zł/ha, a płatność ONW – 179 lub 264 zł/ha w zależności od strefy. Wsparcie związane z produkcją zwierzęcą: bydło w wieku do 24 mscy – 291,03 zł/ szt. (do 20 sztuki w stadzie, min. 3 sztuki bydła), krowy – 371,46 zł/szt. (min. 3 szt. powyżej 24 mscy), owce – 101,85 zł/szt. (min. 10 szt. samic pow. 12 mscy), kozy – 60,08 zł/szt. (min. 5 samic pow. 12 mscy). Na dzień 1 stycznia 2018r. w powiecie kępińskim były 892 stada bydła (14 653 szt. bydła), 8 stad owiec (25 szt.), 26 stad kóz(67 szt.) i 1851 stad trzody chlewnej (76854 szt.).

W ramach PROW na lata 2014-2020 realizowane jest m.in.: poddziałanie: „Modernizacja gospodarstw rolnych", które umożliwia wsparcie na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego, racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Limitów pomocy nie można łączyć. Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników. Młodzież naszej szkoły kształcąca się w zawodzie technik agrobiznesu miała okazję zapoznać się z bliska z pracą w ARiMR. Kierownik Agencji Marek Potarzycki przedstawił młodzieży główne zadania realizowane przez Biuro Powiatowe oraz omówił najważniejsze założenia i możliwości pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Młodzież została również zapoznana z zasadą działania aplikacji eWniosekPlus oraz zachęcona do udzielenia pomocy najbliższym i tym wszystkim, którzy będą korzystać z tych aplikacji. Wśród młodzieży przeprowadzono konkurs, polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące zagadnień związanych z działalnością ARiMR.

Opiekunami wycieczki byli nauczyciele ZSP Nr 2 w Kępnie: Barbara Gruszka i Jan Kokot.