AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

Uczniowie agrobiznesu w Instytucie Zootechniki w Krakowie

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 24 kwietnia 2018

Dzięki porozumieniu o współpracy, zawartemu między ZSP Nr 2 w Kępnie a Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie - Balicach, uczniowie naszej szkoły w dniu 24 kwietnia 2018r. wyjechali na wycieczkę dydaktyczną do tej znanej nie tylko w Polsce instytucji badawczej. Na mocy porozumienia obydwie strony deklarują wolę współpracy, mającej na celu wspieranie Szkoły przez Instytut w zdobywaniu i wykorzystaniu w procesie kształcenia nowoczesnej wiedzy i umiejętności w obszarze odpowiadającym zakresowi działalności Instytutu i Szkoły. Uczniom naszej szkoły z klasy I TB, II TA, III TC i IV TB kształcącym się w zawodzie technik agrobiznesu umożliwiono zapoznanie się z pracą jednostek organizacyjnych Instytutu, a biblioteka ZSP Nr 2 w Kępnie wzbogaciła się o materiały i opracowania prezentujące działalność badawczo-rozwojową Instytutu. Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Instytutu Zootechniki to genetyczne doskonalenie i technologia chowu zwierząt gospodarskich, cytogenetyka, immunogenetyka, fizjologia i biotechnologia rozrodu zwierząt, fizjologia i technologia żywienia zwierząt gospodarskich, doskonalenie warunków środowiska produkcyjnego, skażenie środowiska przez fermy zwierzęce, opracowywanie metod wartości hodowlanej i rzeźnej zwierząt oraz surowców pochodzenia zwierzęcego, ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej. W ramach realizacji celów porozumienia uczniowie mogli brać udział w wycieczce dydaktycznej, dzięki której popularyzowano wśród uczniów wiedzę i technikę rolniczą poprzez prowadzenie przez pracowników Instytutu wykładów i prelekcji. Rano po przyjeździe do Balic, gdzie znajduje się siedziba Instytutu byliśmy z wizytą w laboratorium Zakładu Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, w którym wzięliśmy udział w prezentacji dotyczącej seksowania nasienia, rozmrażanie próbek oraz zwiedziliśmy bank genów. Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe i szkolenia z zakresu regulacji płci zwierząt, oceny nasienia i cytometrii przepływowej, pozaustrojowego uzyskiwania zarodków i hodowli komórek somatycznych, transgenezy zwierząt na potrzeby hodowli, farmacji i medycyny, klonowania somatycznego zwierząt gospodarskich, kriokonserwacji oocytów i zarodków ssaków, wykorzystania potencjału rozrodczego owiec i kóz oraz biotechnologicznych metod rozrodu świń. Zakład wykonuje zadania z zakresu monitoringu zagrożeń z punktu widzenia bezpieczeństwa biotechnologicznego w odniesieniu do organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Prowadzi Krajowy Bank Materiałów Biologicznych, w którym jest gromadzony, przechowywany i systematycznie uzupełniany materiał biologiczny zwierząt gospodarskich (w postaci nasienia, zarodków i oocytów). Później przejechaliśmy do Aleksandrowic, gdzie hodowane są gatunki zwierząt prowadzone przez Zakłady: Drobnego Inwentarza, Hodowli Drobiu, Owiec i Kóz. Zakłady te wykonują działania z zakresu genetyki, hodowli i użytkowania poszczególnych gatunków zwierząt np.: królików rasy nowozelandzki biały, kur dla których prowadzona jest rezerwa genetyczna ras leghorn, Rhode Island Red, Sussex, zielononóżka kuropatwiana i żółtonóżka kuropatwiana. W Aleksandrowicach prowadzona jest również bardzo ciekawa hodowla owiec rasy wrzosówka.

Instytut Zootechniki realizuje zadania wynikające z ratyfikowanej przez nasz kraj Konwencji o Różnorodności Biologicznej w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych gatunków, polegające w szczególności na prowadzeniu i zarządzaniu bazą danych o krajowych zasobach genetycznych (monitoring stad), prowadzeniu działalności w zakresie opracowania i nadzoru nad realizacją programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (akceptacji stad do uczestnictwa w programie ochrony zasobów genetycznych, prowadzeniu dokumentacji), prowadzeniu ksiąg zwierząt objętych programami ochrony zasobów genetycznych oraz wydawaniu zaświadczeń hodowlanych i zaświadczeń o objęciu stad programem ochrony zasobów genetycznych. Zakłady sprawują nadzór nad funkcjonowaniem hodowli zachowawczej ras w obrębie poszczególnych gatunków w zakładach doświadczalnych Instytutu. Po południu zwiedziliśmy centrum Krakowa: okolice Wawelu i Rynek Główny, gdzie mogliśmy zapoznać się z historią naszego kraju. Szczególne wrażenie wywarł na nas napis na pomniku naszego wieszcza Adama Mickiewicza: „Adamowi Mickiewiczowi Naród”. Następnie zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do domu.

Opiekunami uczniów byli: Ewa Brajer i Jan Kokot, nauczyciele przedmiotów zawodowych rolniczych w ZSP Nr 2 w Kępnie.