AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolniczym

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 20 listopada 2018

20 listopada 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadziły szkolenie dla rolników i uczniów klas o profilu rolniczym, którzy przygotowują się do odbycia praktycznej nauki zawodu.

Seminaria prowadzili: Tomasz Będzieszak inspektor OR KRUS w Ostrowie Wlkp, i Andrzej Zalewski z PIP Oddział Ostrów Wlkp.

W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klasy I TB i II TB – grupa technik agrobiznesu oraz rolnicy, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach. Zawód rolnika należy do najbardziej niebezpiecznych zawodów w naszym kraju. Z raportu KRUS podsumowującego pierwsze półrocze 2018 roku wynika, że spada ogólna liczba wypadków w polskim rolnictwie, ale niestety rośnie ilość zdarzeń śmiertelnych. W ciągu ostatniego roku aż o jedną trzecią. Od 2014 roku liczby jasno pokazują, że istnieje wyraźna tendencja spadkowa wpadków w rolnictwie. Porównując rok 2017 i 2018 ilość wypadków w pierwszym półroczu spadła o ponad 1600, czyli o 17,5%. Najczęściej zdarzają się: upadki osób, pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn oraz uderzenia, pogryzienia lub przygniecenia przez zwierzęta.

W minionym, 2017 roku do KRUS zgłoszono 18161 zdarzeń, w tym w Wielkopolsce 2115, a w jej południowym rejonie 585. Za wypadki przy pracy rolniczej uznano 17212 zdarzeń (o 436 mniej niż w 2016 r.), w samej Wielkopolsce 2046. Spośród 13250 wypadków zakończonych wypłatą jednorazowego odszkodowania przyczyną 50,2% były upadki osób, 11,7% pochwycenia oraz uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń, a 11,25% spowodowanych było uderzeniem, przygnieceniem bądź pogryzieniem przez zwierzęta. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi dobrowolne szkolenia i instruktaż dla uczniów kierunków rolniczych oraz rolników i ich rodzin w zakresie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej. Seminaria są prowadzone przede wszystkim w celu zmniejszania ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy i rolniczej choroby zawodowej. Prowadzone szkolenia oddziałują na wyobraźnię i nawyki rolników, zachęcają do wprowadzania zmian w gospodarstwach rolnych podnoszących bezpieczeństwo ich pracy i życia. Tematyka szkoleń dobierana jest do profilu produkcji i występujących zagrożeń wypadkowych w rejonie, identyfikowanych podczas postępowania powypadkowego i wizytacji sezonowych prac gospodarskich (podczas żniw i prac jesiennych). Na szkoleniach rolnicy są zachęcani do stosowania rozwiązań zmniejszających ryzyko upadku osób w gospodarstwie - poprawiania stanu nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych oraz drabin, które są w gospodarstwie, kupowania bezpiecznych drabin i pasów transportowych zabezpieczających przewożony ładunek objętościowy przed spadkiem, korzystania z drabin podczas wchodzenia i schodzenia z przyczep załadowanych materiałem objętościowym.

Szkolenia i pogadanki prowadzone są również między innymi dla uczniów różnych typów szkół, a we współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego - dla określonych grup producentów oraz dla rolników współpracujących ze szkołami, którzy przyjmują uczniów na praktyki rolnicze. Podczas szkoleń, pogadanek i spotkań instruktażowych wyświetlane są filmy i prezentacje o tematyce bhp w rolnictwie, a uczestnikom wręczane materiały popularyzatorskie (broszury, ulotki, kalendarze prewencyjne, itp.) ochrony osobiste, materiały odblaskowe. Rolnikom prezentowane są wyroby posiadające wyróżnienia targowe i znak bezpieczeństwa KRUS przyznawane wyrobom o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa pracy.

KRUS podejmuje stałe działania prewencyjne, które mają obniżyć poziom wypadkowości w rolnictwie, taki jak: wykonywanie analiz przyczyn wypadków i chorób zawodowych, prowadzenie nieodpłatnych szkoleń dla ubezpieczonych rolników, upowszechnianie wiedzy o wypadkach przy pracy rolniczej i o chorobach zawodowych, podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej.