7

października

Piotr Krymiec

Seminarium podsumowujące praktyki w Niemczech w ramach Erasmus+

7 października 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie odbyło się seminarium podsumowujące projekt "Do Norden po nowe doświadczenia zawodowe" zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium zostało przygotowane przez młodzież uczestniczącą w projekcie pod kierunkiem opiekunów: Ewy Jobczyk, Darii Brajer-Działak, Renaty Burzały i Piotra Krymca. W seminarium uczestniczyli: Starosta Powiatu Kępińskiego w Kępnie - Robert Kieruzal, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Iwona Rataj, przedstawiciele lokalnych mediów oraz pracodawcy uczestniczący w projekcie, rodzice, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie. Koordynator projektu Ewa Jobczyk przekazała zebranym gościom informacje o Programie ERASMUS +, w ramach, którego w Akcji 1 szkoła złożyła wniosek konkursowy i otrzymała środki finansowe na jego realizację. Program ten ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego oraz dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Kładzie nacisk na kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, naukę języków obcych, oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Opiekun stażu - Daria Brajer-Działak, przedstawiła partnerstwo ZSP Nr 2 w Kępnie ze szkołą Conerus-Schule w Norden oraz omówiła wizyty przygotowawcze umożliwiające partnerom projektu dopracowanie jego założeń, celów i metodologii. Opiekun stażu Renata Burzała omówiła jeden z punktów projektu, jakim było przygotowanie językowe, kulturowe i zawodowe praktykantów przed wyjazdem na staż i opiekę nad nimi podczas pobytu w Niemczech.

Kolejnym punktem seminarium była relacja samych praktykantów, którzy odbyli w terminie 20.05.2019 do 07.06.2019 roku trzytygodniową praktykę zawodową w niemieckich przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych współpracujących z partnerską szkołą Conerus-Schule w Norden, w Dolnej Saksonii, w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa i technik agrobiznesu. Z ich relacji wynikało, że pobyt w Niemczech, to nie tylko praktyka zawodowa, ale również pokonywanie barier językowych, nauka języka, poznawanie regionu, jego kultury i obyczajów.

Uzupełnieniem wypowiedzi poprzedników, była relacja p. Andrzeja Kowalczyka, który odbył na półmetku wizytę monitorującą. Utwierdził słuchaczy, że cały wyjazd został bardzo dobrze przygotowany, uczniowie byli pod dobrą opieką, a on sam i towarzyszący mu nauczyciele, mieli czas zagospodarowany w stu procentach.

Projekty zostały w całości sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, ich uczestnicy dostali certyfikaty oraz dokument Europass-Mobility, które są dodatkowym atutem w przyszłym poruszaniu się po krajowym i europejskim rynku pracy. Programy praktyk zagranicznych są dla szkoły ważnym elementem uzupełniającym proces edukacji oraz przyczynia się do doskonalenia systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, dlatego praktyki zawodowe za granicą oraz wizyty monitorujące/partnerskie dla nauczycieli na stałe wpisane są w kalendarz szkoły.

Zdjęcia z wydarzenia