21

listopada

Jan Kokot

Pracuj bezpiecznie w gospodarstwie rolnym!

21 listopada 2019r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie, Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Placówką Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadziły szkolenie dla rolników i uczniów klas o profilu rolniczym, którzy przygotowują się do odbycia praktycznej nauki zawodu. Seminaria prowadzili: Paulina Sikora z Placówki Terenowej KRUS Ostrowie Wielkopolskim i Andrzej Zalewski z PIP Oddział Ostrów Wlkp.

W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klasy I TD i III TB – grupa technik agrobiznesu oraz rolnicy, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach.

Zawód rolnika należy do najbardziej niebezpiecznych zawodów w naszym kraju. Z raportu KRUS, podsumowującego pierwsze półrocze 2019 roku wynika, że spada ogólna liczba wypadków w polskim rolnictwie, ale niestety rośnie ilość zdarzeń śmiertelnych. Według danych, choroby układu kostno-stawowego stanowi prawie 25% stwierdzonych u rolników zachorowań, z tytułu których przyznano pierwsze świadczenie rentowe. Dolegliwości kręgosłupa, szyi, ramion, kończyn górnych i dolnych - powszechnie określane mianem mięśniowo-szkieletowych - są najczęściej odnotowywanym w Europie problemem zdrowotnym związanym z pracą. Największa liczba zachorowań występuje wśród osób zatrudnionych w rolnictwie i budownictwie. Na dolegliwości mięśniowo-szkieletowe najbardziej narażeni są rolnicy posiadający małe gospodarstwa rolne, w których większość prac nadal wykonuje się ręcznie. W wielkoobszarowych i specjalistycznych gospodarstwach rolnych ciężkie prace fizyczne znacznie wyeliminowano, wprowadzając nowe technologie produkcji, likwidując tym samym ręczny załadunek i rozładunek nawozów, pasz objętościowych, ręczne zadawanie paszy zwierzętom, zbiór owoców, a także pielenie. Profilaktyka chorób kręgosłupa rolników, to przede wszystkim ograniczenie ciężkich prac fizycznych w gospodarstwie rolnym oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwych nawyków i metod pracy. Sposób wykonywania codziennych czynności decyduje o obciążeniu kręgosłupa, a w konsekwencji o zdrowiu człowieka.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi dobrowolne szkolenia i instruktaż dla uczniów kierunków rolniczych oraz rolników i ich rodzin w zakresie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej. Seminaria są prowadzone przede wszystkim w celu zmniejszania ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy i rolniczej choroby zawodowej. Prowadzone szkolenia oddziałują na wyobraźnię i nawyki rolników, zachęcają do wprowadzania zmian w gospodarstwach rolnych podnoszących bezpieczeństwo ich pracy i życia.

Tematyka szkoleń dobierana jest do profilu produkcji i występujących zagrożeń wypadkowych w rejonie, identyfikowanych podczas postępowania powypadkowego i wizytacji sezonowych prac gospodarskich (podczas żniw i prac jesiennych). Na szkoleniach rolnicy są zachęcani do stosowania rozwiązań zmniejszających ryzyko upadku osób w gospodarstwie - poprawiania stanu nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych oraz drabin, które są w gospodarstwie, kupowania bezpiecznych drabin i pasów transportowych zabezpieczających przewożony ładunek objętościowy przed spadkiem, korzystania z drabin podczas wchodzenia i schodzenia z przyczep załadowanych materiałem objętościowym. Szkolenia i pogadanki prowadzone są również między innymi dla uczniów różnych typów szkół, a we współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego - dla określonych grup producentów oraz dla rolników współpracujących ze szkołami, którzy przyjmują uczniów na praktyki rolnicze.

Podczas szkoleń, pogadanek i spotkań instruktażowych wyświetlane są filmy i prezentacje o tematyce bhp w rolnictwie, a uczestnikom wręczane materiały popularyzatorskie (broszury, ulotki, kalendarze prewencyjne, itp.) ochrony osobiste, materiały odblaskowe. Rolnikom prezentowane są wyroby posiadające wyróżnienia targowe i znak bezpieczeństwa KRUS przyznawane wyrobom o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa pracy. KRUS podejmuje stałe działania prewencyjne, które mają obniżyć poziom wypadkowości w rolnictwie, taki jak: wykonywanie analiz przyczyn wypadków i chorób zawodowych, prowadzenie nieodpłatnych szkoleń dla ubezpieczonych rolników, upowszechnianie wiedzy o wypadkach przy pracy rolniczej i o chorobach zawodowych, podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej.