18

lutego

Jan Kokot

Rolniku pracuj bezpiecznie w swoim gospodarstwie!

18 lutego 2020r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie, kontynuowano realizację szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie dla uczniów i rolników przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach. Pierwsza część cyklu zajęć z tego zakresu miała miejsce 21 listopada 2019r.

Szkolenia prowadzili: Paulina Sikora z Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Andrzej Zalewski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

W seminarium uczestniczyli uczniowie klasy I TD, II TB i III TB – grupa technik agrobiznesu oraz rolnicy, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach.

W czasie szkolenia przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz KRUS przedstawili tematykę dotyczącą regulacji prawnych w zakresie odbywania praktyk zawodowych w gospodarstwach rolnych oraz zasady bhp i ergonomii w pracach rolniczych. Omówiono działanie czynników szkodliwych, źródła hałasu, wibracji oraz zapylenia, jakie występują przy pracach w rolnictwie. Przedstawiono również wyniki pomiarów między innymi natężenia hałasu i wibracji o działaniu ogólnym w czasie pracy ciągników zagregowanych z maszynami rolniczymi, natężenia hałasu i wibracji przenoszonych przez kończyny górne podczas pracy pilarką łańcuchową spalinową, pilarką tarczową i szlifierką kątową. Rolnicy i uczniowie zostali także zapoznani z działaniami profilaktycznymi, które są możliwe do podjęcia przez rolnika w celu ograniczenia lub eliminacji ich szkodliwego wpływu na organizm człowieka. Tematyka zajęć obejmowała również zagadnienia bhp przy obsłudze zwierząt, zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwie rolnym oraz bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych. Na szkoleniu omówiono także zagrożenia przy obsłudze ciągników, samobieżnych maszyn rolniczych i zagregowanych z ciągnikami oraz pracach ze środkami ochrony roślin. Omówiono również przyczyny wypadków ciężkich i śmiertelnych, które miały miejsce w gospodarstwach rolnych w południowej Wielkopolsce.