Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

LOWE

Do końca roku szkolnego

0 dni

Egzamin maturalny za:

już za rok matura dni

STRONA GŁÓWNA

Aktualności

O projekcie

OFERTA

KADRA

Partnerstwo

Galeria

Nasza szkoła jako jedna z 15 w Polsce otrzymała grant na powstanie i funkcjonowanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w ramach projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Nasz projekt otrzymał nazwę „LOWE szansą na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim”. Realizacja założeń projektu jest ogromnym wyzwaniem nie tylko dla naszej szkoły, ale również dla organu prowadzącego szkołę oraz Partnerów Projektu. Szkoła bowiem będzie pełnić innowacyjną rolę we współczesnym społeczeństwie i gospodarce. Będzie nowoczesną instytucją edukacyjną, społeczną i gospodarczą w pełni zintegrowaną ze społecznością lokalną, której podstawowym celem jest zwiększyć udział osób dorosłych w edukacji ustawicznej. To innowacyjne podejście szkoły do potrzeb lokalnej społeczności ma się przyczynić do rozwoju gospodarczego regionu.

Obecnie zajmujemy się diagnozą potrzeb lokalnego społeczeństwa. Każda osoba dorosła może wziąć udział w tej diagnozie poprzez wypełnienie ankiety. Chętnych zapraszamy do kontaktu mailowego (lowezsp2kepno@gmail.com).

Można zgłaszać swoje sugestie, propozycje, co do oferty ośrodka LOWE, kierować zapytania oraz zgłaszać swoją chęć udziału w szkoleniach, przedsięwzięciach czy innych formach aktywności. Pragniemy stworzyć ofertę szkoleniową zgodną z potrzebami dorosłych mieszkańców powiatu kępińskiego i od października rozpocząć działalność w tym zakresie.

LOWE to ogromna szansa dla wszystkich osób dorosłych z naszego powiatu na skorzystanie z darmowych szkoleń, kursów, seminariów w celu kształcenia i wzmacniania tzw. kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych.

Mamy nadzieję, że realizując innowacyjne cele ZSP Nr 2 w Kępnie stanie się Szkołą Przyszłości i będzie istnieć w świadomości społeczności lokalnej nie tylko jako szkoła dla uczniów czy rodziców, ale jako szkoła dla wszystkich.

Działalność ZSP NR 2 w Kępnie jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (tzw. LOWE) ma służyć:

Celami szczegółowymi LOWE są:

  1. budowanie i rozwój relacji współpracy i partnerstwa LOWE z otoczeniem społecznym i gospodarczym, w tym np. z pracodawcami, rodzicami, z instytucjami rynku pracy, kultury, wsparcia rodziny, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, sportu i turystyki;
  2. zwiększenie udziału dorosłych w różnych formach edukacji;
  3. zwiększenie zaangażowania się rodziców i opiekunów w różne przedsięwzięcia realizowane przez szkołę i w szkole "dla siebie" i innych osób dorosłych w społeczności lokalnej;
  4. wykorzystanie szkoły, jako lokalnego centrum organizowania i animowania formalnej oraz poza formalnej edukacji dorosłych i uaktywnienie edukacyjne osób dorosłych;
  5. wykorzystanie potencjału szkoły i środowisk lokalnych do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji: wychowawczych, społecznych oraz potrzebnych na rynku pracy.

 

 

Kontakt

ul. Przemysłowa 10c

63-600 Kępno

tel/fax 62 782 27 21

lowezsp2kepno@gmail.com

 

Współpracujemy z: