Do końca roku szkolnego

0 dni

Wywiadówka za:

90 dni

LOWE abroad

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Krymiec, 2 stycznia 2019

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn. "LOWE abroad - non-vocational adult education and learning communities" realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn. „LOWE abroad – non-vocational adult education and learning communities” realizowanego w ramach programu Erasmus +, Akcja I: Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych w ramach sektora Edukacji Dorosłych, nr umowy 2018-1-PL01-KA104-049792.

Projekt „LOWE za granicą - wsparcie niezawodowej edukacji osób dorosłych oraz społeczności uczących się” jest powiązany z projektem „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” zrealizowanym przez Fundację „OIC Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Projekt LOWE za granicą zakłada poprawę kompetencji kadry ośrodków LOWE potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych (dorosłych słuchaczy) i rozwój współpracy międzynarodowej w tym zakresie poprzez realizację zagranicznych wyjazdów edukacyjnych kadry LOWE tj. koordynatorów, animatorów oraz trenerów oraz kadry Fundacji „OIC Poland”.

Planowane działania edukacyjne podczas mobilności obejmują wyjazdy zagraniczne w formie kursów za granicą wynikające z potrzeb w zakresie poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowienia organizacji. Kursy zostaną zorganizowane w organizacjach zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych na Litwie oraz w Hiszpanii w okresie od września 2019 roku do maja 2020 roku.

WIĘCEJ

ERASMUS+

 

 

 

 

 

 

Piotr Krymiec, 19 grudnia 2014

Nasza szkoła kontynuuje tradycje programu Leonardo da Vinci, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” i przystąpiła do kolejnej inicjatywy europejskiej - ERASMUS+. W poprzednich edycjach blisko 50 uczniów uczestniczyło w 3-tygodniowych praktykach zagranicznych (Norden - Niemcy).

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe to sektor realizujący programu Erasmus+ w odniesieniu do szkół zawodowych, przedsiębiorstw oraz organizacji i instytucji związanych z kształceniem zawodowym i szkoleniami.

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Wyjazdy mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Integralną częścią staży są przygotowania w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych.