AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

0 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Seminarium podsumowujące projekty ERASMUS+

WYDARZENIA

 

 

Ewa Jobczyk, 11 października 2017

11 października 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie odbyło się seminarium podsumowujące dwa projekty zrealizowane przez szkołę w 2017 r. Pierwszy z nich pt: "Praktyki w Niemczech źródłem nowych doświadczeń zawodowych" został zrealizowany w ramach Programu Erasmus+ Akcja: Mobilność edukacyjna. Drugi z kolei pt: "Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych" został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Akcja: Mobilność kadry edukacji szkolnej na zasadach programu Erasmus+.

Seminarium zostało przygotowane przez młodzież uczestniczącą w projekcie pod kierunkiem opiekunów: Ewy Jobczyk, Ewy Brajer, Renaty Burzały i Piotra Krymca oraz nauczycieli języka angielskiego: Barbarę Howis, Beatę Szymoniak i Martę Wąsalę.

W seminarium uczestniczyli: Wicestarosta Powiatu Kępińskiego w Kępnie - Grażyna Jany, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Iwona Rataj, Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych - Marek Wróbel oraz pracodawcy uczestniczący w projekcie, rodzice, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie. Koordynator projektu Ewa Jobczyk przekazała zebranym gościom informacje o Programie ERASMUS +, w ramach, którego w Akcji 1 szkoła złożyła wniosek konkursowy i otrzymała środki finansowe na jego realizację. Program ten ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego oraz dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Kładzie nacisk na kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, naukę języków obcych, oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Opiekun stażu Ewa Brajer przedstawiła partnerstwo ZSP Nr 2 w Kępnie ze szkołą Conerus-Schule w Norden oraz omówiła wizyty przygotowawcze umożliwiające partnerom projektu dopracowanie jego założeń, celów i metodologii. Opiekun stażu Renata Burzała omówiła jeden z punktów projektu, jakim było przygotowanie językowe, kulturowe i zawodowe praktykantów przed wyjazdem na staż i opiekę nad nimi podczas pobytu w Niemczech.

Kolejnym punktem seminarium była relacja samych praktykantów, którzy odbyli w terminie 22.05.2017 do 09.06.2017 roku trzytygodniową praktykę zawodową w niemieckich przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych współpracujących z partnerską szkołą Conerus-Schule w Norden, w Dolnej Saksonii, w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa i technik agrobiznesu. Z ich relacji wynikało, że pobyt w Niemczech to nie tylko praktyka zawodowa, ale również pokonywanie barier językowych, nauka języka, poznawanie regionu, jego kultury i obyczajów.

Następnie panie: Barbara Howis, Beata Szymoniak i Marta Wąsala podsumowały udział w projekcie "Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych", w ramach którego odbyły w terminie 26.06.2017 do 30.06.2017 roku szkolenie metodyczne w profesjonalnej organizacji specjalizującej się w kursach doskonalących dla nauczycieli Executive Training Institute na Malcie.

Projekt ten miał na celu podniesienie poziomu jakości i atrakcyjności edukacji w ZSP Nr w Kępnie, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania, podniesienie kwalifikacji nauczycieli uczących w naszej szkole, dostosowanie umiejętności nauczycieli do europejskich standardów nauczania, zwiększenie mobilności zawodowej kadry nauczycieli oraz podniesienie efektywności przyswajania wiedzy przez uczniów.

Seminarium podsumowujące odbyte szkolenie jest najlepszym dowodem na to, że cele projektu zostały osiągnięte. Nauczyciele wrócili bogatsi o nowe metody nauczania, pomysły, wymieniły się doświadczeniami z innymi nauczycielami wzbogacając swój warsztat pracy.

Projekty zostały w całości sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, ich uczestnicy dostali certyfikaty oraz dokument Europass-Mobility, które są dodatkowym atutem w przyszłym poruszaniu się po krajowym i europejskim rynku pracy. PROGRAM ERASMUS+ jest dla szkoły ważnym elementem uzupełniającym proces edukacji oraz przyczynia się do doskonalenia systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, dlatego praktyki zawodowe za granicą oraz szkolenia metodyczne dla nauczycieli na stałe wpisane są w kalendarz szkoły.